Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN POLYTECHNO - ETC - ET CAETERA CVOA

Toepassing

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten, contracten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes, bestellingen en overeenkomsten

2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en bij eventuele bestelling door een orderbevestiging worden bevestigd. Offertes blijven 1 maand geldig. Indien een voorschot wordt voorzien, is het order voor ons slechts bindend na ontvangst van dit voorschot.
Elke door de klant/opdrachtgever ondertekende bestelbon, werkbon of aannemingsovereenkomst verbindt hem.
Vertegenwoordigers die bestellingen opnemen, en personeel actief bij de klant zijn niet gemachtigd ons te verbinden.
We kunnen onze materiële vergissingen ten allen tijde rechtzetten. De klant put hieruit geen rechten.
Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

3. Bis Veiligheidscoördinatie
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant

3. Ter Energieprestatieregelgeving
Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz. Deze technische informatie wordt <voorafgaand aan de werken / ten minste 20 werkdagen voor de aanvang> overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelde (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd wordt zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.
4. Voor de prijsberekening worden alle oppervlakten volgemeten, d.w.z. de oppervlakten van deuren en vensters en andere openingen worden niet in mindering gebracht. Afzonderlijke openingen, die de 9 m² overschrijden worden voor 50% afgetrokken van de opmeting. Uitspringende muurtjes worden eveneens in de volle oppervlakte meegerekend. De afgewerkte muren worden opgemeten tot op vloerniveau.

5. Zijn niet in de werken begrepen:
- de herstellingen en reparaties van fouten en schade veroorzaakt door derden of door de opdrachtgever;
- de afwerkingwerkzaamheden, zoals aanplakken van venstertabletten en dergelijke, die na het beëindigen van de werkzaamheden moeten uitgevoerd worden.
- het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken
zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, rot pleisterwerk, enz., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen;
- Indien bv. pleisterwerk loskomt of barst, om welke reden dan ook, voor, tijdens of na de
werkzaamheden (bv. bij het afstomen van behang);
- Indien het verwijderen van bestaande vloerbekleding in de prijs begrepen is, behelst dit niet onvoorziene problemen in de ondergrond, zijnde brokkelende chape of oude egalisatie, loszittende tegels of andere verborgen gebreken. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd

6. Definitieve afmetingen van toestellen, installaties en meubelen kunnen pas genomen worden als het gebouw winddicht, waterdicht en gepleisterd is.

7. Indien met meerdere aannemers word gewerkt geeft de klant aan de aannemer een uitvoeringsplanning en brengt hem onverwijld op de hoogte van elke wijziging hieraan. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken (zoals bijv. andere door de klant aangestelde aannemers), is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Desgevallend wordt de uitvoeringstermijn evenredig verlengd.

8. De prijzen gelden netto, goederen afgehaald in onze magazijnen, en alle taksen ten laste van de klant. Bij wijziging van kosten na opmaak van offerte, zoals lonen, sociale lasten, producten, materieel, brandstofprijzen, valutakoersen of andere kosten, worden de prijzen automatisch aangepast, zonder voorafgaand bericht.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot gedeeltelijke levering. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bevatten onze prijzen niet het ophalen van afval, het leveren van vervangingsstukken of van enig andere producten nodig voor de levering van de diensten.
Indien er geen forfaitaire prijs is vermeld, gelden de éénheidsprijzen. Bij ontstentenis daarvan, geldt het tarief voor gelijkaardige diensten. Wanneer niet alle noodzakelijke en technische gegevens voorhanden zijn bij de prijsopgave, gelden de prijzen onder voorbehoud. Eenheidsprijzen uit de oorspronkelijke offerte gelden niet voor de aanrekening van meerprestaties.

Leveringen en uitvoering van werken

9. Leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie of schadevergoeding. Indien schriftelijk en uitdrukkelijk een bindende opleveringsdatum is overeengekomen, kan deze verlengd worden bij overmacht.

10. Zo de klant, ook omwille van overmacht, afziet van de overeenkomst, is hij als conventionele en forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd,
gelijk aan 20 % van het totaal, zonder dat wij gehouden zijn bewijs te leveren van de effectief geleden schade. Wij behouden ons evenwel het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen, zo de uitvoering reeds is aangevat. De reeds gemaakte kosten worden dan bijkomend vergoed.

11. Ons personeel en onze onderaannemers werken uitsluitend onder onze eigen leiding en toezicht.

12. De klant staat op zijn kosten in en is uitsluitend verantwoordelijk voor alle vereiste toelatingen en vergunningen, inbegrepen het akkoord van de eigenaar voor de werken aan de installaties van deze laatste. Bij gebrek hieraan, vrijwaart de klant ons tegen alle gevolgen en stelt ons volledig schadeloos in geval van een klacht.
De klant dient ons volledig te informeren met betrekking tot de risico’s en de maatregelen inzake het welzijn van onze werknemers bij de uitvoering van hun werk in de inrichting van de klant of van de uiteindelijke opdrachtgever, in geval van onderaanneming. De klant dient ons volledig in te lichten over alle elementen die onze uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden,zonder dat wij zelf gehouden zijn deze informatie actief in te winnen.
Indien wij werken uitvoeren in de fabrieken, werkhuizen of andere gebouwen van de klant, of aan installaties in eigendom van of onder beheer van de klant, dan moet de klant alle maatregelen nemen om ons toe te laten, zonder ons verder nazicht of controle, om veilig over te gaan tot alle bewerkingen die rechtstreeks en onrechtstreeks behoren tot onze opdracht. Bij gebreke aan deze bepalingen, is iedere schade hierdoor veroorzaakt ten laste van de klant en kan dit recht geven tot een schadevergoeding aan ons.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, stelt de klant ons de nodige ruimtes, installaties, materialen en producten ter beschikking met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst,staat hij in voor het technisch onderhoud ervan en zorgt hij er voor dat deze voldoen aan elke toepasselijke regelgeving. De klant voorziet op zijn kosten de nutsvoorzieningen (electriciteit,gas, koud en warm water) noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomsten en stelt ons de nodige fax-, telefoon- en internetverbindingen ter beschikking. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant en de aannemer genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant.
De klant stelt tevens voldoende afvalcontainers ter beschikking, zorgt voor een geregelde weghaling ervan en geeft ons de mogelijkheid vervuild water op zijn kosten reglementair te lozen. De klant garandeert de toegang tot de lokalen. De klant blijft verantwoordelijk voor het beheer van toegangsmiddelen met een hoge risicowaarde.

13. De goederen worden steeds beschouwd als zijnde ontvangen en aanvaard in onze magazijnen. De goederen die door de aannemer geplaatst worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
Het vervoer van de goederen geschiedt altijd, zelfs in geval van franco verkoop of van transport door ons uitgevoerd, op risico van de geadresseerde. De klant neemt zo nodig een transportverzekering. Voor levering aan derden op verzoek van de klant ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij hem. Alle maatregelen en vergunningen m.b.t. de internationale handel, zijn voor rekening van de klant; wij dragen in geen geval de verantwoordelijkheid voor de uitvoer- en invoerdocumenten.

14. De directe of indirecte tewerkstelling of aanwerving van ons personeel of van personeel via ons actief bij de klant, zowel tijdens de overeenkomst, als gedurende één jaar volgend op de beëindiging, verplicht de klant ons een schadevergoeding te betalen gelijk aan het dubbel van alle vergoedingen en lasten voor het betreffende personeel verschuldigd voor hun activiteit van de laatste 3 maanden.

15. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt gewaarschuwd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

16. In geval van bijkomende werken en/of wijzigingen van de bestelling en/of plannen vervalt de opgegeven planning en zal door ons een nieuwe planning worden opgemaakt in functie van de beschikbaarheid bij studiebureel, de toeleveranciers en de uitvoeringsploegen.

17. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

18. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

19. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

20. Grondverzet
De grond kan enkel worden afgevoerd wanneer de aannemer over een technisch verlag beschikt dat hem voorafgaand wordt overhandigd door de opdrachtgever. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat dit technisch verslag tijdig in het bezit is van de aannemer, zodat hij over voldoende tijd beschikt om een bodembeheerrapport aan te vragen. Wanneer dit technisch verslag niet bij de offerte is gevoegd, is de afvoer van de grond niet in de prijs inbegrepen. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het laattijdig afvoeren van de grond wanneer hij deze grond niet kan afvoeren omdat er een technisch verslag of bodembeheerrapport ontbreekt wanneer hij dit laatste heeft aangevraagd van zodra dit mogelijk was.

21. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onder voorbehoud van de artikelen 35 en 42 hieronder, zijn de overeenkomsten van een onbepaalde duur.
Zij zijn door de ene of andere partij opzegbaar drie maanden voor de jaarlijkse verjaardag van de aanvang van de overeenkomst (onder aanvang van de overeenkomst is verstaan de eerste dag dat er werd gepresteerd) door middel van een aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt de overeenkomst stilzwijgend en onherroepelijk met één jaar verlengd. De klant die, om welke reden ook, de overeenkomst zou verbreken, stopzetten of beëindigen zonder voorgaande bepalingen in acht te nemen, is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de facturatie die normaal nog zou gebeurd zijn tot het einde van de jaarlijkse verjaardag van de overeenkomst en dit met een minimum van drie maanden facturatie.

Oplevering, aanvaarding, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

22. De klant is verantwoordelijk voor het afsluiten van een Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)-verzekering, tenzij de bijzondere voorwaarden anders stipuleren.

23. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
Het in gebruiknemen van de uitgevoerde werken en/of de geleverde goederen wordt beschouwd als aanvaarding van de werken. Dit tijdstip wordt eveneens gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

24. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen betreffende constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

25. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

26. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

27. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art.16.

28. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 6 maanden die een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art. 16, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de bouwheer. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
De waarborg dekt echter niet:
- het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
- de schade veroorzaakt door overmacht;
- de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
- een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde;
- een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;
- vorst- of vochtschade

29. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

30. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

31. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden:
- voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijke en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.
- voor de gebreken aangebracht door de gebruiker en/of derden na de oplevering.
- voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

32. De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade in volgende gevallen:
- Combinatie van bepaalde ondergrond met bepaalde soorten van bepleistering: bepleistering op muren opgetrokken uit cellenbeton, betonblokken, plafonds met voorgespannen weefsels, gladde beton, heraklithplaten, plafonds op houten roostering.
- Slechte afwerking van de ondergrond: wanneer bij slecht gemetselde muren een bepleistering van meer dan 1,5 cm dikte moet aangebracht worden om een rechte oppervlakte te bereiken, kan dit scheuren en barsten tot gevolg hebben; bij plafonnering van plafonds uit gipsplaten aangebracht op een houten roostering, kunnen scheuren en barsten ontstaan wanneer deze roostering niet is aangemetst en geketend.
- Voor barsten of scheuren of loskomen van pleisterwerk dat ontstaat door "kloppen" of "kappen" of andere werkzaamheden, uitgevoerd door derden tijdens of na de afwerking.
- Scheuren die ontstaan op plaatsen waar 2 verschillende materialen elkaar raken (bv. raaklijnen tussen stenen muren en houten muren en plafonds; raaklijnen tussen betonnen balken en muren en plafonds).
- Indien het nodige voorbehoud werd geformuleerd voor de voorgeschreven methode en keuze van de materialen.
- De garantie van haaksheid, rechtheid en vlakheid van de werken kan slechts gebeuren wanneer de ondergrond aan dezelfde voorwaarden voldoet, of minstens de mogelijkheid biedt met een maximale speciedikte van 1,5 cm het gewenste resultaat te bereiken. Indien dit niet het geval is, wordt de aannemer bij deze reeds volledig ontslagen van elke verantwoordelijkheid qua haaksheid, rechtheid en vlakheid.


33. Indien, naar aanleiding van stormschade, de klant herstellingswerken opdraagt aan onze firma worden alle herstellingskosten aangerekend aan de klant (waaronder begrepen werkuren, huur van materieel, werfkraan, benodigde materialen enz.).

34. Voor consumenten geldt de waarborg in overeenstemming met de beschermende wetgeving opgenomen in art. 1649bis tot en met art. 1649 octies van het Bwb. Voor zichtbare gebreken,aanvaard door de klant n.a.v. de oplevering geldt geen waarborg. Verborgen gebreken aanwezig bij de oplevering moeten binnen de 2 werkdagen na hun manifestatie (6 maanden in geval van consumenten) per aangetekend schrijven gemeld worden en er geldt een waarborg van 1 jaar
vanaf de levering (2 jaar in geval van consumenten). Voor gebreken ontstaan na de oplevering geldt een waarborg van 1 jaar, en deze moeten in elk geval binnen de 2 werkdagen peraangetekend schrijven gemeld worden.
Er is enkel een gebrek wanneer de goederen in belangrijke mate ongeschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd zijn of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld.
De waarborg vervalt in geval van: abnormaal gebruik, het meer dan 14 dagen buiten gebruik laten van de installatie na onze tussenkomst, afwezigheid van onderhoud zoals door een goed huisvader, beschadiging door een externe oorzaak, wijziging van of tussenkomst op de goederen door de klant of een derde.

35. In geval van niet-conforme uitvoering van de werken of van een gebrek, beiden onder waarborg, kunnen wij, mits bewijs daarvan, enkel gehouden zijn tot heruitvoering, herstelling of vervanging van het fout uitgevoerde onderdeel of het gebrekkige goed zonder verbreking van de verkoop of verplichting tot schadevergoeding. De koper brengt, indien dit technisch mogelijk is, de goederen op eigen kosten naar de vestiging voor herstelling of vervanging. Bij erkenning van onze verantwoordelijkheid, worden de goederen op onze kosten teruggebracht.

36. In geval van schade waarvoor wij aansprakelijk zijn, moet deze ons binnen de 2 werkdagen per aangetekend schrijven gemeld worden en is het bedrag van de schadevergoeding waartoe wij kunnen worden aangesproken beperkt tot maximaal ofwel de opbrengst van het betreffende contract over de laatste 2 maanden, ofwel EUR 10.000, indien dit laatste bedrag lager is.Deze beperking geldt ook in geval van zware fout van onze werknemers of medewerkers, evenals voor het opzet van het uitvoerend personeel. In geen geval zijn wij krachtens een andere regeling gehouden tot schadevergoeding.
Wij kunnen aansprakelijk worden gesteld noch voor lichtere fouten,, ook al zouden deze op zichzelf strijdig zijn met de regels van het goede vakmanschap, noch voor schade, fouten,gebreken niet conform gemeld of buiten waarborg, noch voor onrechtstreekse schade,gevolgschade, commerciële schade of winstderving, waaronder financiële schade, verhoging van de algemene kosten, kosten voor de terugname van producten van de klant (‘third party recall’),lichamelijke schade, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, onmogelijkheid om de geplande werking van de onderneming na te komen, noch voor vorderingen door een derde
ingesteld tegen de klant, zelfs indien wij vooraf op de hoogte waren gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade. In zonder zijn wij niet verantwoordelijk voor schade te wijten aan kalkafzetting in installaties, de ouderdom of de slechte of onwettige toestand van de gebouwen, installaties, meubilair, materieel of te wijten aan een gebrek aan voorzorgen door de klant om de schade te beperken. Wij zullen nooit verantwoordelijk zijn voor welke schade ook voortvloeiend uit verlies van sleutels.
Behoudens onze schriftelijke en uitdrukkelijk andersluidende verklaring en het op onze eenvoudige vraag ter beschikking stellen door de klant van alle daartoe vereiste documentatie en informatie, is de klant in alle toepasselijke gevallen de ‘fabrikant’ zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur, inclusief delatere wijzigingen, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.

37. Bij overmacht worden onze verplichtingen opgeschort, zonder dat de klant intussen een einde mag stellen aan deze overeenkomst. Overmacht geeft ons het recht de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden door verzending van een aangetekend schrijven, zonder verplichting tot schadevergoeding.
Met overmacht worden gelijkgesteld: onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen of materiaal, welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwarend of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Worden daarom o.m. als overmacht beschouwd: burger of buitenlandse oorlog, terrorisme, onlusten, brand, overstroming, sociale geschillen, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen,halffabrikaten, materiaal, hulpstoffen, energie en/of telecommunicatievoorzieningen, informatica
problemen, defecten aan werktuigen, machines, gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, vertraagde of slechte uitvoering door toeleveranciers of onderaannemers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, alsook maatregelen van staatswege als bijv. boycot of embargo.

38. Het werk wordt als beëindigd beschouwd als de installaties of goederen klaar zijn voor gebruik of afname door de klant, of getest werden indien schriftelijk zo is overeengekomen. Wij brengen de klant op de hoogte van de beëindiging. Vanaf de beëindiging gaat het risico over op de klant.
De beschrijvingen, tekeningen, gewicht en afmetingen van de goederen zijn benaderend zodat de gebruikelijke toleranties (o.m. lichte verschillen in tinten, afmetingen, vermogens) door de klant aanvaard worden. Bij gebreke aan een uitdrukkelijk schriftelijke afwijzing binnen de 2 werkdagen na de kennisgeving van de beëindiging, wordt de aanvaarding geacht stilzwijgend te zijn gebeurd,onverminderd hetgeen hierna bepaald. Wanneer het werk wordt uitgevoerd in onze werkhuizen, zonder montage of installatie op de terreinen van de klant of diens eigen opdrachtgever, vindt de levering, de materiële overdracht en de aanvaarding plaats van zodra de goederen deze werkhuizen verlaten, zelfs wanneer wij deze goederen dienen te verzenden. Bij onterechte weigering van de levering hebben wij het recht de stockagekosten van de goederen aan 1 Euro/m2/dag aan te rekenen. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z; gebreken die de klant door een aandachtige en
ernstige controle had kunnen vaststellen, met bijzondere aandacht voor de functionering en de kenmerken van de apparaten.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

39. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

40. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 39.

41. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.

42. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

43. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5,00 EUR /werkdag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

Eigendom - Intellectuele eigendom

44. Eigendom van geleverde goederen gaat eerst over op de klant nadat deze aan ons alle betalingen en andere verplichtingen ingevolge deze levering heeft voldaan, met inbegrip van eventuele kosten, vergoedingen en boeten. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken. Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen. In dergelijk geval hebben wij het recht om de geleverde of geplaatste voorwerpen terug te halen of te doen afbreken op kosten van de klant.
De levering van producten en/of diensten zal geenszins de overdracht inhouden van enig recht van intellectuele eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteurs- en compilatierechten. Zonder uitdrukkelijke, expliciete en voorafgaande geschreven toestemming van de rechthebbenden, desgevallend van onszelf als uitgever, mag niets uit de publicaties worden gereproduceerd, bewerkt en/of openbaar gemaakt wat ook de wijze is die daarvoor wordt gebruikt.

Privacy

45. We respecteren de privacy van onze klant. De gegevens door de klant naar aanleiding van deze overeenkomst aan ons meegedeeld, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen ontvangen staat de klant ons toe deze gegevens ter beschikking te stellen van de met ons verbonden ondernemingen. Een toegang voor eventuele verbetering kan ons schriftelijk gevraagd worden. Voor inlichtingen over zijn privacy rechten kan
de klant zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.


Bankwaarborg

46. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons ten allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankwaarborg voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te vragen. Zolang deze waarborg niet gesteld is zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de koper zijn betalingsverplichtingen voor uitgevoerde leveringen niet heeft voldaan. Ondanks de uitgifte van een wissel blijven deze voorwaarden geldig.

Betaling

47. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, zijn al onze facturen contant in Euro, netto en zonder disconto betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag. De factuur wordt slechts als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op onze bankrekening. Schuldvergelijking is uitgesloten. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur vervallen alle krediettermijnen en worden alle aan de klant toegezonden facturen terstond en in volle rechte opeisbaar. Bovendien worden de verschuldigde bedragen verhoogd met een vaste en niet te verminderen schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, vastgesteld op 10 % (met een minimum van 125 Euro) van alle nog verschuldigde sommen. Bovendien zullen de niet-betaalde facturen een verwijlintrest van 1 % per begonnen maand opbrengen vanaf de factuurdatum. Zo de intrestvoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 hoger zou zijn, zal deze laatste toegepast worden.
De vaste schadevergoeding en de verwijlintrest zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd.
Alle kosten verbonden aan de inning van de facturen zijn ten laste van de klant. Iedere betwisting over de opstelling of berekening van factuur moet, op straffe van verval, aangetekend worden ingediend binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke daarvan, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de klant. Alle facturen worden onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in onze boekhouding.
Betaling via wissels wordt gelijkgesteld met niet-betaling door de klant , zolang de wissel niet werd geïnd.

48. Onverminderd artikel 41 zijn wij in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of nietnaleving van elke andere contractuele verplichting gerechtigd naar ons goeddunken, ofwel de uitvoering van deze en alle andere overeenkomsten op te schorten, ofwel ze van rechtswege te ontbinden en wel onmiddellijk zonder aanmaning noch voorafgaand bericht en met behoud van al onze rechten. In geval van ontbinding, verbindt de klant er zich toe de geleverde materialen en goederen binnen de 24 uur terug te geven. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn, zullen wij, op welke plaats het ook weze, de goederen mogen terugnemen, zonder enige
gerechtelijke formaliteit of tussenkomst. De klant verklaart ons hiertoe reeds de toestemming te geven.
Indien de klant zich in een toestand van faillissement, ontbinding, gerechtelijk akkoord of enig andere procedure van samenloop van schuldeisers bevindt, dan hebben wij het recht de overeenkomst van rechtswege onmiddellijk te beëindigen, onverminderd de andere bepalingen.
Bij niet-betaling hebben wij het recht te weigeren afstand te doen van goederen waarvan de behandeling of de verwerking de schuldvordering heeft doen ontstaan.
Indien de klant de goederen en/of diensten heeft doorverkocht, dan beschikken wij over een vorderingsrecht ten opzichte van de opdrachtgever van de klant.

49. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

50. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. De toezending van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet de betalingsvoorwaarden na te komen.

51. Betalingskortingen worden niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Bevoegdheid

52. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld door de Rechtbanken van Leuven en het vredegerecht van de zetel van
Polytechno – ETC CVOA, zelfs in geval van tussenkomst of vrijwaring, of in geval van verscheidenheid van verweerders.

53. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Nietigheid of ongeldigheid

54. Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de vermelde bepalingen, blijven de andere bepalingen van kracht.
Indien een clausule ongeldig zou blijken dan verbinden de partijen er zich toe de nietige of niet uitvoerbare clausule te vervangen door de geldige bepaling die het er dichtst bij aanleunt zodat zoveel mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen wordt verwezenlijkt.